เงื่อนไขในการรับบริการและคำแนะนำ Email Marketing

1. ที่มาของรายชื่ออีเมล์

1.1.      อีเมล์ที่ส่งจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับเท่านั้น แนะนำให้ผู้รับอีเมล์สมัครด้วยตนเองและมีการยืนยันตัวตน (Double Opt-In subscription)

1.2.     รายชื่ออีเมล์ต้องมาจากการรับสมัครผ่านแบบฟอร์มของ eCampaign101.com เท่านั้น

 

2. อีเมล์ของผู้ส่ง

2.1.     อีเมล์ผู้ส่งต้องมีอยู่จริงและสามารถยืนยันตัวตนได้

2.2.    โดเมนของผู้ส่งต้องไม่ติดบัญชีดำ (Blacklist) ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์​ MX Tool Box http://www.mxtoolbox.com

2.3.    Inbox ของอีเมล์ผู้ส่ง (From) ต้องมีพื้นที่ว่างไม่ต่ำกว่า 100 MB สำหรับจัดเก็บข้อมูลอีเมล์ตีกลับ

2.4.     Inbox ของ Reply Email ต้องมีพื้นที่ว่างไม่ต่ำกว่า 100 MB สำหรับจัดเก็บข้อมูลอีเมล์ตีกลับ

2.5.    ห้ามใช้ Free Email เป็นอีเมล์ผู้ส่ง เช่น Hotmail, Gmail, Yahoo เป็นต้น

 

3. หัวข้อจดหมาย (Email Subject)

3.1.     ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา แนะนำให้ไม่เกิน 55 ตัวอักษร

3.2.    ไม่ควรมีข้อความที่สื่อถึงการโฆษณามากเกินไป หรือเข้าข่ายจดหมายลูกโซ่ (SPAM Email) เช่น คำว่า HOT PROMOTION, FREE 500$ เป็นต้น

3.3.    หัวข้อจดหมายไม่ควรใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด

3.4.     หัวข้อจดหมายไม่ควรมีอักขระพิเศษ เช่น ! ?

 

4. ข้อความจดหมาย (ฺEmail Body)

4.1.      สามารถใช้ในรูปแบบ HTML ตามมาตรฐาน RFC 5322 (https://tools.ietf.org/html/rfc5322) หรือ HTML Standard (https://www.whatwg.org/html) เท่านั้น

4.2.     หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความอย่างเดียว หรือรูปเพียงอย่างเดียว

4.3.     กรณีใส่รูปภาพ ไม่ควรใช้รูปขนาดใหญ่ หากต้องการส่งเป็นรูปให้ตัดภาพออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ (ขนาดไม่เกิน 750px * 500px)

4.4.      ต้องมีการใส่ URL เป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้รับคลิกอ่านรายละเอียดอีเมล์ผ่านเบราเซอร์ได้ ในกรณีที่กล่องจดหมายผู้รับไม่รองรับ HTML

4.5.     Landing Page แนะนำให้ออกแบบในรูปแบบ Responsive เพื่อรองรับการอ่านอีเมล์ผ่านอุปกรณ์โมบาย

4.6.      ภายในข้อความจดหมาย ต้องประกอบด้วย Unsubscribe link ที่ผู้รับสามารถคลิกเพื่อยกเลิกการรับข่าวสารได้ทันทีผ่าน URL ของระบบโดยตรงเท่านั้น (Unsubscribe)

4.7.      ภายในข้อความจดหมาย ต้องประกอบด้วย Edit Profile link ที่ผู้รับสามารถคลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ทันทีผ่าน URL ของระบบโดยตรงเท่านั้น (Double Opt-In)

4.8.    ต้องมีการตรวจสอบ Spam score ก่อนส่ง ซึง SPAM score ไม่ควรเกินค่า 5 หากสูงกว่านั้น อีเมล์ของท่านมีโอกาสถูกอีเมล์ผู้รับปฏิเสธได้

4.9.     ต้องมีการสร้างอีเมล์แคมเปญข้อความจดหมายที่รองรับทั้งแบบ HTML และ Plain text

 

5. การส่งอีเมล์และอีเมล์ตีกลับ (Delivery & Bounce)

5.1.     อีเมล์ที่ส่งไม่ถึงผู้รับในลักษณะ Hard Bounce จะถูกยกเลิกการส่ง (Bounce List) อัตโนมัติ

5.2.    อีเมล์ที่ส่งไม่ถึงผู้รับในลักษณะ Soft Bounce 3 ครั้ง จะถูกเปลี่ยนเป็น Hard Bounce อัตโนมัติ

5.3.    ประวัติการส่งอีเมล์จะถูกจัดเก็บในระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะถูกนำออกจากระบบ (Archive) อัตโนมัติ

 

6. ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน

6.1.      ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการส่งอีเมล์ชั่วคราว หากตรวจพบว่าการส่งอีเมล์ไม่ตรงตามข้อกำหนด และจะอนุญาตให้ส่งอีกครั้งเมื่อได้รับการแก้ไขตามคำแนะนำแล้ว

6.2.     ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการหากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว